Όροι χρήσης » NN Zωή μπροστά

Όροι Χρήσης

H ασφαλιστική Εταιρία με την επωνυμία «NN Ελληνική Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής» με Α.Φ.Μ. 094509480 και ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Συγγρού, αριθμ. 198, Καλλιθέα, προσφέρει την ευκαιρία να συμμετέχουν στην ενέργεια της Εταιρίας αναγράφοντας μια προσωπική τους ιστορία (εφεξής «ενέργεια») Η συμμετοχή στην ενέργεια αυτή της ΝΝ διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (εφεξής Όροι), τους οποίους οι συμμετέχοντες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Στην ενέργεια μπορούν να πάρουν μέρος όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Η Εταιρία θεωρεί ότι συμμετέχοντες πριν από την συμμετοχή τους έχουν λάβει γνώση των Όρων, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν και τους έχουν αποδεχτεί ανεπιφύλακτα. Η συμμετοχή συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Εάν κάποιος συμμετέχων δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε οφείλει να μην συμμετέχει στην ενέργεια της ΝΝ. Η Εταιρία δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη.

Ο συμμετέχων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να μοιραστεί το προσωπικό του μήνυμα και όχι κάποιου τρίτου ή επώνυμου προσώπου. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία από τυχόν ανάρτηση προσωπικής ιστορίας τρίτου ή επώνυμου προσώπου. Όλο το περιεχόμενο των αναρτημένων προσωπικών μηνυμάτων αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.