Προσωπικά Δεδομένα » NN Zωή μπροστά

Προσωπικά Δεδομένα

Με τη συμμετοχή τους στην ενέργεια οι συμμετέχοντες δηλώνουν ρητά και αποδέχονται ότι η NN έχει το δικαίωμα να εντάξει τα μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τους σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων (όπως αναγράφονται στη φόρμα συμπλήρωσης και την ΙP), είτε η ίδια ως υπεύθυνος επεξεργασίας είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Το ως άνω Αρχείο θα χρησιμοποιηθεί είτε από την NN Hellas, είτε από τις συνεργαζόμενες εταιρείες που αυτή θα διορίσει (διαφημιστικές εταιρίες), αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της ενέργειας, καθώς και για μελλοντική ενημέρωσή τους σχετικά με διαφημιστικές ενέργειες της εταιρίας NN Hellas. Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα εκτός των ανωτέρω, νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

Τα δεδομένα δεν θα διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, το Ν.3471/2006, το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 679/2016 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο ανωτέρω Αρχείο, επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας NN Hellas, Λεωφόρος Συγγρού 198, 17671 Καλλιθέα, email: dpo@nnhellas.gr. 

Η ως άνω επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι αναγκαία για τους ακόλουθους σκοπούς: (α) την διεξαγωγή του Διαγωνισμού, (β) την κλήρωση των νικητών, (γ) την ταυτοποίηση των νικητών, (δ) την αποστολή ή χρήση των δώρων, και (ε) την ανταπόκριση της διοργανώτριας στις γενικότερες υποχρεώσεις της, που απορρέουν από τον Διαγωνισμό. Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται για χρονικό διάστημα, το οποίο δεν θα ξεπερνά κατ’ ανώτατο τους τρεις (3) μήνες μετά το πέρας του Διαγωνισμού.